Kiedy budujesz to nas potrzebujesz !!!

Internetowa Giełda Materiałów Budowlanych

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.igmb.pl prowadzony jest przez Grzegorza Placka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą iGMB GRZEGORZ PLACEK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Prymasa Augusta Hlonda 4A/24, 02-972 Warszawa, NIP: 8341099995, REGON: 015706270, adres poczty elektronicznej (e-mail): igmb@igmb.pl, telefon: +48 606 118 932.
 2. Strona www.igmb.pl to Internetowa Giełda Materiałów Budowlanych, będąca serwisem internetowym umożliwiającym osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom z branży budowlanej zamieszczanie ogłoszeń z ofertą sprzedaży lub zakupu materiałów budowlanych oraz usług budowlanych i transportowych związanych z szerokorozumianym budownictwem.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.igmb.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.igmb.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie.
 7. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 8. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone ogłoszenia.
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń Produktów prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 11. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem w szczególności środków odurzających, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 12. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.igmb.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.igmb.pl użyte są w celach informacyjnych.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie.
 3. KALKULATOR PRZELICZENIOWY - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
 4. KOMUNIKATOR – Usługa Elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę Usługobiorcom, umożliwiająca wymianę wiadomości w czasie rzeczywistym między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 5. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres wskazany w Formularzu Rejestracji.
 8. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 10. PRODUKT – dostępna w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. REKLAMODAWCA - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy (w postaci banneru lub artykułu sponsorowanego) w Serwisie lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 12. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 13. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.igmb.pl.
 14. SPRZEDAWCA - Użytkownik zamieszczający ogłoszenie, uzyskujący możliwość sprzedaży określonego Produktu za pośrednictwem Serwisu.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 16. USŁUGODAWCA – Grzegorz Placek wykonujący działalność gospodarczą pod firmą iGMB GRZEGORZ PLACEK, ul. Prymasa Augusta Hlonda 4A/24, 02-972 Warszawa, NIP: 8341099995, REGON: 015706270.
 17. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 19. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta,
  2. zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami,
  3. Wyszukiwarka,
  4. bannery reklamowe, artykuły sponsorowane,
  5. Komunikator,
  6. Kalkulator Przeliczeniowy,
  7. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c), e), f) oraz g) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne albo płatne w zależności od wybranej opcji oraz zgodnie z cennikiem Serwisu.
 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. d) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem reklam Serwisu.
 4. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl) w terminie 3 dni od daty zamówienia usługi.
 5. Płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy nr: 66 1140 2004 0000 3702 3445 7241 (mBank S.A.) w terminie 7  dni od daty zatwierdzenia reklamy do publikacji w Serwisie.
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 7. Operatorem płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 8. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  upływu terminu na jaki została zawarta. Ponadto:
   1. Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.
   2. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas ich odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
   3. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.
   4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Komunikatora zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika. Korzystając z Komunikatora, Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z bannerów reklamowych oraz zamieszczaniu artykułów sponsorowanych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta lub w momencie wyczerpania środków pieniężnych określonych budżetem kampanii reklamowej. Ponadto:
   1. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca.
   2. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Usługodawcy wskutek zamieszczenia reklam na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
   3. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Usługodawcy z tytułu zamieszczenia reklam w Serwisie.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.igmb.pl,
  7. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
  8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 14. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Użytkownikami.

V. Warunki śrozwiązania umów o świadczenie usług

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: igmb@igmb.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: igmb@igmb.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. Prawo odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy będącemu przedsiębiorcą lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca będący przedsiębiorcą zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług lub od dnia, w którym objął Produkt w posiadanie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
  1.  w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

VIII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.igmb.pl  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Grzegorza Placka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą iGMB GRZEGORZ PLACEK, ul. Prymasa Augusta Hlonda 4A/24, 02-972 Warszawa, NIP: 8341099995, REGON: 015706270. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.igmb.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.igmb.pl  stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

X. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin do pobrania w wersji PDF

Newsletter
Jeśli masz pytania Skontaktuj się z nami:
+48 606 118 932
kontakt@igmb.pl
Obserwuj nas na: